Kojun Jean Leyshon

Photo of Kojun Jean Leyshon

Center:
Hokoji Zendo
Silver City Zen Center (Ginzan-Ji)