Dai-en Bennage

Photo of Dai-en Bennage

Center:
Mt. Equity Zendo / Jihoji