Shohaku Okumura

Photo of Shohaku Okumura

Center:
Sanshin Zen Community/Sanshinji

Click here for bio.