Diane Shoshin Fitzgerald

Photo of Diane Shoshin Fitzgerald

Center:
Boundless Way Temple (Mugendo-ji)
Boundless Way Zen DownEast

Click here for Shoshin’s bio.

Shoshin is a Guiding Teacher in the Boundless Way Zen school.